Ana içeriğe atla

Misyon ve Vizyon

Misyon

TEDÜ Mimarlık Bölümünün misyonu disiplinler arası bilgi ve deneyim alışverişine açık, etkileşimli ve esnek bir öğrenme ortamı sağlamak; güncel bilgi, yöntem ve düşünceleri takip eden bir eğitim programı oluşturmak; mesleki sorumluluklarını gereklerin yerine getirecek, çevresel, teknolojik, kültürel ve sosyal gelişmelere duyarlı, bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı bireylerin eğitimini sağlamaktır.

Vizyon

TEDÜ Mimarlık Bölümünün vizyonu yapılı çevreye yönelik eleştirel bir kültürün oluşturulabilmesi ve mimarlık eğitiminin kuram ve pratiğinin sosyal ve kültürel bağlam ile ilişkilendirilebilmesi için araştırmacı, yaratıcı çözümler geliştirebilen, üretken, bilgi üretimine katkıda bulunan bir Mimarlık Bölümü olarak ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar üretmektir.

TED Üniversitesi’nin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını, mimarlık eğitiminin gereği olan birebir ve yaparak öğrenme pratiği ile birleştirerek disiplinler arası bilgi ve deneyim alışverişine açık bir eğitim atmosferinde, çok yönlü düşünme ve üretebilme beceri ve alışkanlığına sahip, teknolojik, toplumsal ve pratik alanlardaki gelişmelere duyarlı, nitelikli mimarlar yetiştirmek bölümün temel hedeflerindendir. Yapılı çevre bilincini geliştirmeyi ve öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ifade edebilecek yetkinliğe sahip mimarlar olarak yetiştirilmesini amaçlayan TEDÜ Mimarlık Bölümü, öğrencilerin disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalar yapabilme becerisi kazanmasını ve yapılı çevrenin tasarımı ve yapımı süreçleri için yeni ve yaratıcı metotları geliştirmesini hedeflemektedir.

Bu hedefler ve TEDÜ’nün liberal eğitim yaklaşımı doğrultusunda, öğrencilere mimarlık alanının sınırları içinde kalmayan farklı deneyim ve bilgi alanları ile yoğun bir şekilde temas edilmesine açık, dinamik bir ortam sağlanması amaçlanmıştır. Bu temastan doğacak bilgi ve becerinin yanında, toplumsal, kültürel ve gündelik yaşama dair deneyim ve etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve yoğunlaştırılması, araştırma, sorgulama ve eleştirel bakış geliştirmeye dair yetiler geliştirmesi ve bunları mesleki etkinliğinin ayrılmaz parçaları olarak içselleştirilmesi teşvik edilmektedir.